دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اجاره اتاق و بخش هایی از خانه

توضیحات آگهی

اجاره اتاق و بخش هایی از خانه که به صورت اشترااکی هست.