دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اجاره مسکونی.بیکنت.بیلیکدوزو

توضیحات آگهی

بیلیک دوزو بیکنت
۲+۱
۱۸۰ آیدات
طبقه اول