دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

واحد در سیته بسیار تمیز
با اشیا
اشیا استفاده نشده و نو هست