دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اجاره یک واحد یک خوابه روزانه، هفتگی وماهانه

توضیحات آگهی

اجاره روزانه
اجاره هفتگی
اجاره ماهانه
بدون دپوزیت
بدون به نام زدن آب و برق و گاز