دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5729
دیوار ترکیه
استاد کار آرومتر بندی و قالب بندی

توضیحات آگهی

سلام استاد کار آرومتر بندی.و قالب بندی هستم
جوشکاری هم وارد هستم
نیروی فنی هستم
هر کاری باشه انجام میدم
کاری نیست از عهده من خارج باشه