دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

اعضام نیروی کار ساده با جای خواب
پانسیون
کارخانجات و تولیدی
05316215795