دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

کارگر ساده و تخصصی هر حیطه کار
۰۵۳۱۶۲۱۵۷۹۵
ونوس