دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
افتتاح حساب زراعت بانک و ایش بانک در ترکیه

توضیحات آگهی

💵💳افتتاح حساب زراعت بانک و ایش بانک ترکیه با کیملیک ویا با پاسپورت بدون بلوکه شدن مبلغ با فعال کردن اینترنت بانک
(آموزش و نحوه کاربا آن )

Whatsap : +90 552 794 2884 📞

Telegram : +98 905 447 97 13 📞