دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

انگشتری نقره دست سازوپرکار قدیمی یاقوت طبیعی ومعدنی اصل برمه بسیارزیباوچشمنواز بالای بیست وپنج قیراط