دیوار ترکیه
750,000 ₺
شماره آگهی: 5731
دیوار ترکیه
انگشتر نقره خطی

توضیحات آگهی

یک عددانگشتر نقره خطی