دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
تحویل زعفران با گواهی آنالیز در استانبول

توضیحات آگهی

زعفران سرگل تحویل استانبول کیلویی ۵۰۰۰ لیر
زعفران نگین تحویل استانبول کیلویی ۵۵۰۰ لیر
زعفران سوپر نگین تحویل استانبول
کیلویی ۶۰۰۰ لیر
زعفران سوپر نگین اتویی تحویل استانبول
کیلویی ۶۵۰۰ لیر