دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
جویایی کار راننده پایه یک و برقکار ساختمان و صنعتی

توضیحات آگهی

راننده پایه هستم مجرد ساکن ایران دنبال کار میگردم