دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

خریدار انواع خشگبار حبوبات در استانبول .قبل از حرکت لطفا با واتساب تماس بگیرید .هزینه حمل تعلق میگیرد