دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
خرید ملک در ترکیه،سرمایه گذاری و اخذ اقامت ترکیه

توضیحات آگهی

خرید ملک با کمترین بودجه
شیدا رجبی کارشناس فروش ملک
۰۰۹۰۵۳۸۰۹۵۹۹۹۶