دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
لحاف و متکی و ماهی تابه و چتر

توضیحات آگهی

لحاف و متکی ها از پشم گوسفندی درست شده تمیز و با روکش زیبا بخاطر برگشت عجله داریم